Statut

Statut

Stowarzyszenia GRUPA MARKI 2020

(tekst jednolity)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „GRUPA MARKI 2020”

§ 2

„GRUPA MARKI 2020”, zwana dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa w oparciu o przepisy ustawy z 07.04.1989 roku – Prawo o stowarzyszeniach (DzU nr 20, poz. 104).

§ 3

 1. Stowarzyszenie ma siedzibę na terenie miasta Marki.
 2. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami, instytucjami, ośrodkami i osobami w celu realizacji zadań statutowych.
 4. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych.

§ 4

Stowarzyszenie opiera działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może używać skrótu „Marki 2020” oraz odpowiedników nazwy w językach obcych i wyróżniającego go znaku graficznego.
 2. Stowarzyszenie może używać logo, odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 6

Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Marki.
 2. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 3. Tworzenie, proponowanie i wspieranie przedsięwzięć z dziedziny społeczeństwa informacyjnego dla wzmacniania świadomości społecznej mieszkańców miasta Marki.
 4. Działalność na rzecz rozwoju infrastruktury, w tym:
  1. Popieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i wpływanie na nią,
  2. Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. Popularyzacji wiedzy dotyczącej infrastruktury komunikacyjnej,
  4. Integracji środowisk popierających rozwój infrastruktury komunikacyjnej.
 5. Wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego.
 6. Promocja miasta Marki.
 7. Reprezentowanie interesów społecznych w skali regionu, kraju i na forum międzynarodowym.
 8. Działania na rzecz walki z bezrobociem oraz promocji przedsiębiorczości.
 9. Informowanie o planowanych działaniach inwestycyjnych oraz wydatkowanych na ten cel środkach publicznych.
 10. Stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju edukacji, oświaty, sportu i wychowania, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji.
 11. Tworzenie i wspieranie inicjatyw społecznych głównie w zakresie kultury, oświaty i wychowania, pomocy społecznej i sportu.
 12. Promocja i organizacja wolontariatu.
 13. Wspieranie ochrony zdrowia i propagowanie zdrowego trybu życia.
 14. Wspieranie i propagowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z dziedziny Pierwszej Pomocy Przedmedycznej, ratownictwo medyczne oraz ochrona ludności.
 15. Propagowanie idei krwiodawstwa.
 16. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie dzieł charytatywnych.
 17. Propagowanie i wpieranie postaw ekologicznych, w tym związanych z oszczędzaniem energii i recyklingiem.
 18. Inicjowanie działań promujących przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym społecznie, prowadzącym do konfliktów z prawem, działania na rzecz walki z alkoholizmem, narkomanią i uzależnieniami – w zakresie edukacji i prewencji.
 19. Inicjowanie innych działań mających na celu wspólne dobro i poprawę jakości życia.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Występowanie do agend rządowych, administracji, organów samorządowych i sądowniczych w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 2. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów agend rządowych i władz samorządowych.
 3. Zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach objętych celami Stowarzyszenia.
 4. Współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, szkołami, uczelniami wyższymi, samorządami uczniowskimi i studenckimi i innymi instytucjami oraz organizacjami działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
 5. Zgłaszanie inicjatyw samorządowych po rozpoznaniu i analizie potrzeb oraz oczekiwań społeczności lokalnych.
 6. Monitoring społeczny działań władz samorządowych.
 7. Organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, targów, konkursów, imprez okolicznościowych, działalności propagatorskiej, informacyjnej i wydawniczej oraz popularyzację wiedzy prawnej, ekonomicznej, marketingowej i organizacyjnej.
 8. Inicjowanie programów współpracy międzynarodowej.
 9. Inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej.
 10. Działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczności lokalnej.
 11. Działalność charytatywną i na rzecz osób potrzebujących i niepełnosprawnych.
 12. Rozwijanie świadomości i tożsamości narodowej oraz lokalnej.
 13. Organizowanie i wspieranie różnorodnej działalności sportowej, w tym organizowanie zawodów krajowych i międzynarodowych oraz imprez sportowych i rekreacyjnych.
 14. Podejmowanie działalności wydawniczej i reklamowej.
 15. Podejmowanie działalności publicznej.
 16. Prowadzenie stron internetowych zawierających informacje o planowanych, projektowanych i istniejących elementach infrastruktury komunikacyjnej.
 17. Prowadzenie działań i kampanii na rzecz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i elementów z nią związanych oraz poprawy jakości komunikacji.
 18. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju komunikacji publicznej i indywidualnej.
 19. Propagowanie przykładów dobrych praktyk w zakresie komunikacji oraz racjonalnych zachowań komunikacyjnych.
 20. Monitorowanie i udział w planowaniu wydatkowania środków publicznych, opiniowanie projektów budżetów i wieloletnich planów finansowych oraz monitorowanie przygotowania i przebiegu procedur o udzielnie zamówienia publicznego.
 21. Przeprowadzanie i przedstawianie niezależnych opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej.
 22. Aktywne działania na rzecz zwiększania roli partycypacji społecznej w planowaniu i przygotowywaniu inwestycji.
 23. Monitorowanie i raportowanie sytuacji, w których organy państwa lub samorządu terytorialnego ograniczają możliwość partycypacji społecznej.
 24. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, środkami masowego przekazu, z administracją państwową i samorządową.

Rozdział III

Działalność gospodarcza

§ 9

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Dochód z tej działalności nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 10

Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

 1. Działalność związana z przygotowywaniem do druku – 18.13Z
 2. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.61.Z
 3. Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – 47.63Z
 4. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) – 56.21.Z
 5. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – 58.1
 6. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11Z
 7. Działalność związana z projekcją filmów – 59.14.Z
 8. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z
 9. Działalność portali internetowych 63.12Z
 10. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99Z
 11. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21Z
 12. Reklama – 73.1
 13. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – 82.30.Z
 14. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B
 15. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z

Rozdział IV

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie założyciele stają się członkami Stowarzyszenia po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 12

Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, członków wspierających oraz członków honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna.
 2. Członkiem wspierającym mogą być organizacja, instytucja i osoba prawna, uczestnicząca w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, wspierająca Stowarzyszenie przez pomoc finansową, rzeczową lub inną.
 3. Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie Członków osobom fizycznym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członek wspierający w pracach Stowarzyszenia może być reprezentowany przez upoważnionego przedstawiciela.

§ 15

Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne i nie ogranicza w niczym samodzielności działania członka.

§ 16

 1. Kandydat na członka zwyczajnego bądź wspierającego zobowiązany jest:
  1. złożyć pisemną deklarację wraz z rekomendacją członka stowarzyszenia,
  2. zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia.
 2. Przed podjęciem uchwały o przyjęciu członka zwyczajnego bądź wspierającego Zarząd informuje członków zwyczajnych o kandydacie.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo do zgłoszenia sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni od uzyskania informacji o kandydacie.

§ 17

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia i jego organów,
  2. zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  3. korzystania z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia we wszystkich sprawach leżących w jego kompetencjach,
  4. dostępu do wszelkich materiałów i informacji dotyczących pracy Stowarzyszenia i korzystania z nich,
  5. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 2. Członkowie zwyczajni mają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia oraz głos stanowiący na Walnym Zebraniu Członków.
 3. Członkowie wspierający i honorowi nie mają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia ani głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu Członków. Mają jednak prawo do uczestnictwa w zebraniach i Walnym Zebraniu Członków, jak również do brania udziału w pracach Stowarzyszenia poprzez wyznaczonych przedstawicieli.

§ 18

 1. Członek zwyczajny i wspierający obowiązani są do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. dbania o rozwój Stowarzyszenia i przez aktywny udział w pracach Stowarzyszenia pomagania w osiąganiu jego celów,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich,
  4. udzielania władzom Stowarzyszenia wszelkich informacji niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania.
 2. Członkowie honorowi nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.

§ 19

Członkostwo zwyczajne, wspierające i honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie do Stowarzyszenia,
 2. rozwiązania Stowarzyszenia,
 3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 4. wykluczenia, o którym mowa w § 20.

§ 20

 1. Zarząd Stowarzyszenia może wykluczyć członka ze Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu Stowarzyszenia, w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych w § 18,
 2. Wykluczenie może nastąpić:
  1. za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
  2. za działalność na szkodę Stowarzyszenia,
  3. za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia,
  4. za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy miesiące,
  5. na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,
  6. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

§ 21

 1. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie składa się na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 2. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Walne Zebranie Członków prawa członka składającego odwołanie ulegają zawieszeniu.
 3. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 4. Osoby, które zostały wykluczone, mogą się ubiegać o ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia, jednak nie wcześniej niż po upływie dwóch lat od daty wykluczenia.
 5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługują żadne roszczenia do majątku Stowarzyszenia.

Rozdział V

Organy Stowarzyszenia

§ 22

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna,
 2. Członkowie wszystkich władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje honorowo.

§ 23

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 24

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

Walne Zebranie Członków

§ 25

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi.

§ 26

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

§ 27

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy uprawnionych do głosowania członków.
 2. W razie braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków może się odbyć po upływie pół godziny od wyznaczonego terminu w tzw. drugim terminie.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków odbytego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.

§ 28

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie zmian statutu na wniosek Zarządu,
 2. wybór członków Zarządu,
 3. wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 4. udzielanie absolutorium albo votum nieufności Zarządowi,
 5. odwołanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. rozwiązanie Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
 8. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
 9. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 10. ustalanie programu i kierunków działania Stowarzyszenia, rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez organy władzy oraz członków Stowarzyszenia,
 11. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,
 13. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia,
 14. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
 15. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
 16. podejmowanie uchwał w innych sprawach uznanych przez Zarząd za wymagające decyzji Walnego Zebrania Członków.

§ 29

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 10 członków zwyczajnych.
 2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd

§ 30

 1. Zarząd jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się od 3 do 5 członków.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu są:
  1. Prezes,
  2. dwóch do czterech Wiceprezesów.
 4. Prezesa wybierają członkowie Zarządu.
 5. Zasady działania Zarządu ustala uchwalony przez ten organ regulamin.
 6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż co dwa miesiące. Są one zwoływane z inicjatywy Prezesa bądź jednego z jego zastępców.
 7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej dwóch jego członków.
 8. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 31

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
 7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 8. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 32

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków.
 3. Przewodniczącego wybierają członkowie Komisji

§ 33

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie niezwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 34

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Rozdział VI

Reprezentacja Stowarzyszenia

§ 35

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są co najmniej dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 2. Do ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

Rozdział VII

Majątek i fundusze

§ 36

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze oraz wartości niematerialne i prawne.

§ 37

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, w tym z działalności gospodarczej,
  4. dotacje, subwencje, udziały, lokaty,
  5. dochody z ofiarności publicznej i sponsoringu,
  6. dochody z nieruchomości i ruchomości należących do Stowarzyszenia.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Składki członkowskie powinny być wpłacane w cyklu miesięcznym. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu czterech tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Walne Zebranie Członków.
 4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38

Zasady gospodarki finansowej Stowarzyszenia ustala Zarząd.

Rozdział VIII

Połączenie Stowarzyszenia

§ 39

Dla efektywnego realizowania celów Stowarzyszenie może się połączyć z innym stowarzyszeniem.

§ 40

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Stowarzyszenia.

§ 41

Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje, na pisemny wniosek zarządu, Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

Rozdział VIII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (DzU 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Wersja Statutu w formacie PDF

 1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)