Celem Stowarzyszenia jest wspieranie procesów planowania przestrzennego oraz tworzenia ładu przestrzennego miasta Marki

Miasto Marki od lat intensywnie pracuje nad zapewnieniem swoim mieszkańcom zrównoważonego otoczenia, w którym można żyć, pracować i odpoczywać bez względu na jego położenie geograficzne. W związku z tym powstało Stowarzyszenie Planistów Przestrzennych Miasta Marki, którego głównym celem jest wspieranie procesów planowania przestrzennego i tworzenia ładu przestrzennego miasta.

Stowarzyszenie ma na celu aktywne udzielanie wsparcia dla decydentów miasta w sprawach planowania miejscowego oraz udostępniania eksperckiej wiedzy na temat planowania przestrzennego. Stowarzyszenie dysponuje szerokim zasobem specjalistycznych informacji dotyczących różnych aspektów planowania przestrzennego, takich jak ekonomia miasta, transport publiczny czy zagospodarowanie terenów poza miastem. Stowarzyszenie stale poszerza swoje możliwości dzięki szerszej kooperacji ze stronami rządowymi, samorządami i profesjonalistami, a także dzięki udostępnianiu narzędzi wspomagających realizację swoich celów.

Poprzez organizację spotkań, dyskusji panelowych i seminariów Stowarzyszenie skupia nowatorstwo oraz dobry praktykach związanych z planowaniem przestrzennymi. Dzięki tym aktywnościom stowarzyszenie chce promować zaangażowana debata publiczną na temat planowania i tworzenia ładu przestrzennego Miasta Marki.

Celem Stowarzyszenia Planistów Przystryzyenynych Miasta Marki jest więc osiągnięcie transformacji miasta poprzez wdrażanie wizji społeczeństwa otwartego na różnorodność. Inicjatywy prowadzone przez Stowarzyszenie mogą pomóc miastu osiągnąć nowe poziomy rozbudowania i rozwoju. Biorąc pod uwagę klucze w jaki sposób tworzyć ład przesstrzeiny Miasta Marki potencyalnie może ono stać się jednym z liderów planowania przesstrdaenengogo w Polsce.

Stowarzyszenie „Planowanie Miasta Marki” ma szczególne znaczenie dla zapewnienia lepszego życia mieszkańcom miasta. Inicjatywa ta koncentruje się na wypracowaniu skutecznych mechanizmów pomagających mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów związanych z planowaniem przestrzennym oraz tworzeniem ładu przestrzennego w Markach. Stowarzyszenie wesprze również budowanie „miasta przyjaznego środowisku”, aby ochronić i promować lokalną przyrodę.

Jednym z priorytetowych celów stowarzyszenia jest unowocześnianie planowania przestrzennego Marków. Inicjatywa stawia sobie również za cel minimalizowanie oddziaływania człowieka na środowisko, co pozytywnie wpłynęłoby na poprawę warunków życia i jakości powietrza. Stowarzyszenie będzie również dbać o społeczną odpowiedzialność w Markach, umacniając postawy proekologiczne mieszkańców, a także aktywnie wspierając wszelkie inicjatywy związane z tworzeniem piękniejszej i bardziej zielonej przestrzeni miejskiej.

Oprócz prowadzonej działalności edukacyjnej, Stowarzyszenie bierze udział w spotkaniach między instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi. Koncentruje się na konsultacjach dotyczących planowania przestrzennego, szanując opinię lokalnych społeczności. Stale monitoruje obecnie funkcjonujące inicjatywy dotyczące planowania przestrzennego, nasilając swoje działania na ich rzecz. Wszystkie te działania maja na celu większe zaangażowanie mieszkańców w tworzenie lepszej i trwalszej przestrzeni miejskiej.

Stowarzyszenie Planowania Przestrzennego i Ładu miasta Marki ma na celu wspieranie procesów planowania przestrzennego i tworzenia ładu przestrzenno-funkcjonalno-krajobrazowego oraz zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych Marki. W celu zrealizowania swojego celu Stowarzyszenie wspiera zarówno aktualne projekty jak i te, które dopiero powstaną. Tworzy strategie wartościowe i angażuje ludzi do dążenia do rozwoju pożytecznych , przyjaznych człowiekowi rozwiązań w ramach istniejącego planu i w stosunku do planów budynków. Celem Stowarzyszenia jest także szersza merytoryczna i społeczna ochrona środowiska i walorów kulturowych.

Stowarzyszenie ma zamiar wsparcia zorganizowaną społeczności miasta Marki poprzez udzielanie informacji oraz porad dotyczących planowania przestrzennego. Stowarzyszenie bierze również aktywny udział w wydarzeniach, sesjach informacyjnych oraz zbiera dane dotyczące specyfiki miejsca – od struktury terenu po bogactwo warszawskiego dziedzictwa kulturowego. W ten sposób, Stwowarzyszanie Planownia Przestrzennego i Ładu miasta Marki chce stać się ważną ośrodkiem badawczo-naukowym prowadzącym inicjatywy na rzecz tworzenia wartościowej przesrtzeni oraz activly promującym idee planownia przesrtzennego miasta Marki.