Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja społeczna mieszkańców miasta Marki

Stowarzyszenie powstało w Markach w celu aktywizacji społecznej mieszkańców miasta, aby mogli oni wspólnie wspierać się i radzić sobie z problemami na poziomie lokalnym. Celem jest, aby dać możliwość mieszkańcom stawiania czoła różnym problemom i dobrego wykorzystywania zasobów lokalnych.

Organizacja zajmuje się szeroko pojętymi interwencjami społecznymi i edukacyjnymi. Działania skupiają się na wyrównywaniu szans edukacyjnych dla dzieci, a także poprawie warunków życia mieszkańców, w tym poprzez promowanie inicjatyw obywatelskich oraz tworzenie połączeń i partnerstw między organizacjami non-profit a instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie odgrywa wiodącą rolę w tworzeniu wspólnego poziomu dialogu między mieszkańcami Marki i instytucjami państwowymi i gminnymi. W tym celu starają się stworzyć przestrzeń do swobodnego przekazywania pomysłów, ulepszeń wraz z potrzebnymi narzędziami służącymi do budowania porozumienia między różnymi stronami.

Organizatorzy chcą stać się platformą do aktywnego uczestniczenia mieszkańców i tworzenia postaw obywatelskich oraz przyczynienia się do rozwiązywania problemów społecznych na lokalnym podmiejskim rynku pracy poprzez aktywne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Aktywnie Razem” powstało w celu aktywizacji społecznej mieszkańców miasta Marki. Od momentu założenia stowarzyszenia powstaje szereg projektów mających na celu aktywizację i integrację lokalnego społeczeństwa.

Projekty te obejmują szeroki zakres tematów: warsztaty edukacyjno-społeczne, kursy językowe, zajęcia sportowe, zbiórki pieniędzy na rzecz odbudowy miejsc ważnych dla lokalnej społeczności. Przede wszystkim jednak projekty i działania te mają na celu podniesienie świadomości, wiedzy i umiejętności mieszkańców Marki oraz poprawę standardu życia.

Stowarzyszenie określiło także cel polegający na wprowadzeniu konkretnych rozwiązań dotyczących integracji miasta Marki. Stawia ono między innymi na atrakcyjne miejsca spotkań interaktywnych, promocji szeroko pojętego dialogu społecznego i edukacji osób starszych oraz młodych w podejmowaniu działań mających ze sobą naturalną więź.

Aktywne Radzenie sobie to narzut aliansu pomiędzy mieszkańcami Marki, który określa go jako źródło siły lokalnej; poprawia skuteczność różnych grup i tworzy synergiczny mechanizm wspierania problemów publicznych.

Stowarzyszenie „Aktywnie Razem” wpisuje się idealnie w gospodarczy, edukacyjny i kulturalny rozwój Marki. Poprzez swoje działania przyczynia się do zmiany społeczeństwa miasta – co jest najważniejsze w tworzeniu nowego porządku, jakim jest budowa demokracji aktywnej i wszechstronnego dostepu do praw człowieka.

Stowarzyszenie „Aktywni w Markach” rozpoczęło swoją działalność w celu aktywizacji społecznej mieszkańców miasta Marki. Jego celem jest pobudzanie inicjatywy, zaangażowania obywatelskiego, zwiększanie poziomu wiedzy i umiejętności społeczeństwa markowego, a także promocja i wspieranie lokalnych demokratycznych i obywatelskich wartości.

Stowarzyszenie ma na celu lepsze poznanie problemów społecznych obserwowanych w mieście Marki, a także znajdowanie optymalnych rozwiązań tych problemów. To nie tylko inicjatywy skupione wokół lokalnych inicjatyw, ale również działania w kraju i poza jego granicami dotyczące stymulowania aktywności społecznej mieszkańców miasta.

Stowarzyszenie organizuje spotkania, warsztaty, konferencje, sesje informacyjne oraz inne przedsięwzięcia służące polepszeniu poziomu życia mieszkańców Marki. Realizowane są prace edukacyjne dotyczące interesujących zagadnień społecznych oraz projekty mające na celu pomoc potrzebującym. Ponadto Stowarzyszenie udostępnia swoje zasoby science-based, aby pomóc swoim członkom i partnerom realizować ich cele.

Uczestniczenie w akcjach Stowarzyszenia może być doskonałym sposobem na wypełnienie cennych godzin lokalnymi działaniami na rzecz społeczeństwa. „Aktywni w Markach” to świetna okazja do poznania nowych ludzi i nowych idei, a także pozytywnego wpływu na zmiany naszych otoczeń. Jeśli jesteś zainteresowany/a przystąpieniem do naszej społeczności, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej po więcej informacji.